Background Image

POLITYKA RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Termika Sp. z o. o.

Poniższy dokument stanowi informację wynikającą z wymogów unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Przedstawia
sposób oraz cele w jakich są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa związane z ochrona tych danych.

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą przetwarzane Państwa dane jest Termika Sp. z o. o., ul. Narwicka 8, 80-557 Gdańsk, Tel: +48 58 35 09 500, Fax: +48 58 35 09 501, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Numer KRS: 0000142749; Numer NIP: 583-22-01-786; Numer REGON: 191384950

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Termika Sp. z o. o. sprawuje Administrator Danych:
- kontakt: Administrator Danych, Termika Sp. z o. o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 8
- e-mail: biuro@termika.eu

3. Możemy przetwarzać Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności, a w szczególności:
- umożliwia to wykonywanie usług na rzecz klientów/ kontrahentów naszej firmy, pozwala to na komunikację z nimi w ramach prowadzonej
przez nasz działalności,
- zapewnia korzystanie z produktów naszej firmy, obsługę transakcji naszych produktów, pozwala na standardowe kontakty z odbiorcami,
- do kontaktów z klientami/ kontrahentami wykonywanych przez nas usług zgodnie z prowadzoną przez nas działalnością,
- rozwoju zakresu naszej działalności poprzez zdobywanie nowych odbiorców naszych usług
i towarów,
- przy prowadzeniu rekrutacji na wolne stanowiska pracy i oraz tworząc bazę potencjalnych kandydatów do przyszłych rekrutacji zgodnie z
dostarczanymi aplikacjami,
- umożliwia to korzystanie z naszej strony internetowej,
- aby realizować wszelkie obowiązujące przepisy prawne;

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO dane osobowe przetwarzamy tylko w celach zgodnych z prawem i w oparciu o:
- wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a),
- do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b),
- zapewnienie zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit c),
- przy celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Termika Sp. z o. o. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f).

5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
- organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzane danych osobowych na podstawie zawartych umów,
- podmioty trzecie – tylko przy ograniczeniu do minimum i jeśli jest to warunkowane istnieniem odpowiedniego stopnia zabezpieczenia
danych – świadczące usługi na nasz rzecz (np. hosting, wsparcie IT, usługi marketingowe itp.)

6. Państwa dane osobowe mogą podlegać międzynarodowym transferom w ramach prowadzonej przez nas działalności tylko zgodnie z celami, dla których zostały pozyskane, o ile nie podlega to ograniczeniom prawnym.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- dane osobowe związane z dokumentacją zatrudnienia bądź współpracy– przez okres zatrudnienia/ współpracy oraz 50 lat po jej
zakończeniu (o ile przepisy nie będą stanowić inaczej),
- dane osobowe wynikające z dokumentacji dotyczącej przepisów podatkowych – przez okres 5 lat lub wg terminu przedawnienia
zobowiązań podatkowych (o ile przepisy nie będą stanowić inaczej),
- dane osobowe dotyczące prowadzonych rekrutacji – przez okres trwania procesu i 5 lata po jego zakończeniu
- dane osobowe dotyczące prowadzonej bazy aplikacyjnej – przez 5 lata,
- pozostałe dane osobowe przetwarzane w związku z zawartymi umowami – podczas trwania tychże umów i 10 lat po ich zakończeniu (o ile
zapisy umowne lub przepisy prawa nie stanowią inaczej)

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa).

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów określonych w punkcie 3.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.