Background Image

POLITYKA RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Termika Sp. z o. o.

Poniższy dokument stanowi informację wynikającą z wymogów unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Przedstawia sposób oraz cele w jakich są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa związane z ochroną tych danych.

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą przetwarzane Państwa dane jest Termika Sp. z o. o., ul. Narwicka 8, 80-557 Gdańsk, Tel: +48 58 35 09 500, Fax: +48 58 35 09 501, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Numer KRS: 0000142749; Numer NIP: 583-22-01-786; Numer REGON: 1913849502.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Termika Sp. z o. o. sprawuje Administrator Danych:
 • kontakt: Administrator Danych, Termika Sp. z o. o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 8
 • e-mail: biuro@termika.eu
3. Możemy przetwarzać Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności, a w szczególności:
 • umożliwia to wykonywanie usług na rzecz klientów/ kontrahentów naszej firmy, pozwala to na komunikację z nimi w ramach prowadzonej przez nasz działalności,
 • zapewnia korzystanie z produktów naszej firmy, obsługę transakcji naszych produktów, pozwala na standardowe kontakty z odbiorcami,
 • do kontaktów z klientami/ kontrahentami wykonywanych przez nas usług zgodnie z prowadzoną przez nas działalnością,
 • rozwoju zakresu naszej działalności poprzez zdobywanie nowych odbiorców naszych usług i towarów,
 • przy prowadzeniu rekrutacji na wolne stanowiska pracy i oraz tworząc bazę potencjalnych kandydatów do przyszłych rekrutacji zgodnie z dostarczanymi aplikacjami, umożliwia to korzystanie z naszej strony internetowej,
 • aby realizować wszelkie obowiązujące przepisy prawne,
 • w związku z postępowaniami o udzielenie zamówienia prowadzonymi w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO dane osobowe przetwarzamy tylko w celach zgodnych z prawem i w oparciu o:
 • wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a),
 • do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b),
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit c),
 • przy celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Termika Sp. z o. o. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f).
5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzane danych osobowych na podstawie zawartych umów,
 • podmioty trzecie – tylko przy ograniczeniu do minimum i jeśli jest to warunkowane istnieniem odpowiedniego stopnia zabezpieczenia danych – świadczące usługi na nasz rzecz (np. hosting, wsparcie IT, usługi marketingowe itp.)

6. Państwa dane osobowe mogą podlegać międzynarodowym transferom w ramach prowadzonej przez nas działalności tylko zgodnie z celami, dla których zostały pozyskane, o ile nie podlega to ograniczeniom prawnym.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • dane osobowe związane z dokumentacją zatrudnienia bądź współpracy– przez okres zatrudnienia/ współpracy oraz 50 lat po jej zakończeniu (o ile przepisy nie będą stanowić inaczej),
 • dane osobowe wynikające z dokumentacji dotyczącej przepisów podatkowych – przez okres 5 lat lub wg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o ile przepisy nie będą stanowić inaczej),
 • dane osobowe dotyczące prowadzonych rekrutacji – przez okres trwania procesu i 5 lata po jego zakończeniu
 • dane osobowe dotyczące prowadzonej bazy aplikacyjnej – przez 5 lata,
 • pozostałe dane osobowe przetwarzane w związku z zawartymi umowami – podczas trwania tychże umów i 10 lat po ich zakończeniu (o ile zapisy umowne lub przepisy prawa nie stanowią inaczej),
 • dane osobowe przetwarzane w związku z procedurami przetargowymi w tym zawartymi umowami – przez okres 10 lat (o ile zapisy umowne lub przepisy prawa nie stanowią inaczej).

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa).

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów określonych w punkcie 3.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.